S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadačatu.

Tel.: +421 918 418 121    Email: predaj@orinkslovakia.sk    Pondelok - Piatok: 9:00 - 16:00

Môj účet

+421 918 418 121

predaj@orinkslovakia.sk


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás požiadať o striktné dodržiavanie Obchodných podmienok spoločnosti ORINK Slovakia s.r.o., v zmysle ktorých je nevyhnutné, aby bol ku každému reklamovanému toneru či atramentovej kazete, okrem podrobného popisu problému priložený aj výtlačok (výnimkou sú tonery a atramentové kazety plnej kapacity, ktorými sa tlač nerealizovala z dôvodu chybného čipu alebo mechanického poškodenia kazety). V zmysle usmernenia spoločnosti Orink Infotech International, ktorá neprijíma reklamácie bez výtlačkov, nebudú reklamácie s absenciou výtlačku prijaté na reklamačné konanie ani našou spoločnosťou. Za pochopenie ďakujeme.

_____________________________________________________________________________Obchodné podmienky ORINK Slovakia s.r.o.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcimi a predávajúcim:ORINK Slovakia s.r.o.,

Saratovská 2979/53

934 05 Levice

 

Prevádzka:

ORINK Slovakia s.r.o.

Ludanská cesta 2

934 05 LeviceIČO: 46 945 351

DIČ: 2023653401

IČ DPH: SK2023653401zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 33263/N

ako predávajúcim a jeho zákazníkmi ako kupujúcimi. Podmienkou nákupu prostredníctvom tohto internetového obchodu je podnikateľská činnosť v odbore výpočtovej a kancelárskej techniky, prevádzkovania servisu týchto zariadení alebo predaja spotrebného materiálu pre kancelársku techniku. Podnikateľská činnosť musí byť preukázaná predložením živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra alebo registráciou na tejto internetovej stránke a následným overením údajov predávajúcim. Kupujúci svojou registráciou potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a odoslaním objednávky či už prostredníctvom e-mailu alebo objednávacieho systému dáva s nimi súhlas a sú pre neho záväzné.

 

Obrázky uverejnené na internetovej stránke sú ilustračné a vonkajšie balenie tovaru sa môže meniť v závislosti od jednotlivých sérií dodávaných tým istým výrobcom, čo však nemá vplyv na charakter a kvalitu ponúkaného produktu.

 

I. Objednanie tovaru

Tovar je možné objednať:

osobne v predajni: ORINK Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, 934 05 Levice
prostredníctvom e-mailu na: objednavky@orinkslovakia.sk
prostredníctvom objednávacieho systému, ktorý je prístupný na servery: www.orinkslovakia.sk.

Objednávka musí obsahovať nasledujúce informácie o kupujúcom: obchodné meno fyzickej osoby oprávnenej podnikať, obchodné meno právnickej osoby alebo družstva, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby alebo družstva, IČO, DIČ alebo IČ DPH, miesto dodania tovaru, telefón, dátum odberu, spôsob úhrady a spôsob dopravy, názov tovaru (kód skladovej položky) a počet objednávaných kusov. V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky (telefonicky alebo e-mailom), musí túto skutočnosť v objednávke uviesť.

 

II. Ceny tovaru

Ceny za tovar sú uvedné v EUR, sú uvádzané bez DPH a účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Predajca si vyhradzuje právo poskytunúť veľkoodberateľom aj individuálne ceny na základe vzájomnej dohody, ktorej podmienky určuje výhradne predajca.

 

III. Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho SK8402000000003086541054 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., prostredníctvom dobierky alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Faktúra je kupujúcemu zasielaná spolu s tovarom a slúži zároveň aj ako dodací list. U stálych zákazníkov je možný odber na faktúru s dohodnutou dobou splatnosti 10 dní. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtuje predajca zmluvnú pokutu v zmysle Obchodného zákonníka vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z celkovej sumy faktúry. Predajca si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva v zmysle § 445 Ochodného zákonníka, v dôsledku čoho kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

IV. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, dodáva predajca do 24 až 48 hodín. Pri tovare, ktorý nie je skladom, zabezpečí predajca jeho dodanie v priebehu 2 až 3 dní. Vprípade, že predajca nie je schopný dodávku tovaru v stanovenej lehote zabezpečiť, dohodne ďalší postup s kupujúcim osobne alebo telefonicky. V odôvodnených prípadoch (napr. dlhodobejšia nedostupnosť tovaru) môže predávajúci objednávku zrušiť a to bez nároku na sankciu zo strany kupujúceho. V takomto prípade je predávajúci povinný v čo najkratšom čase kupujúceho o zrušení objednávky informovať. Odber a dodanie tovaru je možné realizovať ako osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho ORINK Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, 934 05 v Leviciach, v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 17:00 hod. a prostredníctvom kuriérskej služby vybratej predávajúcim. Pred prebratím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť dodávky. Kupujúci svojim podpisom na preberacom protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral nepoškodenú. V prípade viditeľného poškodenia, tovar nepreberajte a ihneď kontaktujte predajcu. V takomto prípade je nutné s prepravcom spísať protokol o poškodení, v ktorom sa uvedie, že kupujúci odmieta zásielku prevziať pre jej poškodenie (v zázname je potrebné stručne upresniť charakter poškodenia). Za škody vzniknuté pri preprave tovaru predajca nezodpovedá, zodpovedá za ne dopravca. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušeného obalu, nekompletnosť dodávky, ako aj nezrovnalosti medzi objednaným a dodaným sortimentom je nevyhnutné predajcovi bezodkladne nahlásiť
a to najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, pretože neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované.

 

V. Cena dopravy

Cenu prepravy pri objednávke presahujúcej sumu 89,- eur bez DPH hradí predávajúci. Pri objednávke v nižšej hodnote účtuje predajca cenu prepravy vo výške 4,158 eur bez DPH (4,99 eur s DPH).

 

VI. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje poskytnuté kupujúcim a tieto údaje budú použité výlučne na spracovanie objednávok a na komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci so súhlasom s týmito obchodnými podmienkami dáva predávajúcemu súhlas na jeho kontaktovanie prostredcnítvom telefónu, e-mailu, či iného komunikačného prostriedku, s cieľom overiť a upresniť objednávku a iné okolnosti súvisiace s objednávkou, ako aj spokojnosť s objednaným tovarom a ponúknutými službami.

 

VII. Reklamačné podmienky

Pred prvým použítím je kupujúci povinný si dôkladne preštudovať návod na použitie konkrétneho spotrebného materiálu a týmito pokynmi sa riadiť. Na atramentové náplne ako aj laserové tonery je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. V prípade nákupu na IČO je poskytovaná záruka 12 mesiacov ak nie je uvedené inak. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu prevádzky predávajúceho buď osobne alebo prostredníctvom pošty či prepravnej služby na vlastné náklady a to tak, že reklamovaný tovar  musí byť počas prepravy vhodným spôsobom zabezpečený proti jeho ďalšiemu poškodeniu, či inému znehodnoteniu. Reklamovaná atramentová náplň musí obsahovať minimálne 30 % atramentu a reklamovaný laserový toner minimálne 30 % toneru, v opačnom prípade predajcareklamáciu neuzná. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť kópiu faktúry alebo kópiu pokladničného bloku, výtlačok a presný popis závady, ktorú kupujúci reklamuje s podpisom kupujúceho. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru predávajúcim, nie dátumom podania zásielky.Záruka sa nevzťahuje na reklamovanie tovaru po uplynutí záručnej lehoty, a parametrov  nezaručených výrobcom. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, odstránenú plombu, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote, elektrickému alebo magnetickému poľu, ak bol poškodený  v dôsledku živelnej pohromy, poruchy elektrického prúdu alebo použitím v rozpore s návodom na použitie konkrétneho spotrebného materiálu. V prípade oprávnenej reklamácie sa reklamácia vybavuje výmenou tovaru za nový. V prípade neopodstatnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie a až po uhradení týchto nákladov bude tovar kupujúcemu vrátený.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2013. Každá zmena obchodných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť ich zverejnením na stránke internetového obchodu. Všetky ďalšie právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 


Vytvorené systémom webareal.sk
Ponúkané produkty nie sú produktmi originálnych výrobcov kancelárskej techniky. Všetky názvy a obchodné značky týchto výrobcov slúžia len pre špecifikáciu kompatibility.

MjhhN