S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadačatu.

Tel.: +421 918 418 121    Email: predaj@orinkslovakia.sk    Pondelok - Piatok: 9:00 - 16:00

Môj účet

+421 918 418 121

predaj@orinkslovakia.sk


GDPR
GDPR

Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Vážení obchodný partner,

spoločnosť ORINK Slovakia s.r.o., so sídlom Saratovská 2979/53, 934 05 Levice, prevádzka Ludanská cesta 2, 934 05 Levice, zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 33263/N, IČO: 46 945 351 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) si kladie za úlohu chrániť osobné údaje, ktoré boli spoločnosti od obchodných partnerov poskytnuté v súlade s nariadením Európskej únie 679/2016 a zákonom č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov. Prijali sme všetky technické, organizačné a personálne opatrenia na bezpečné získavanie, spracovanie a uloženie všetkých osobných údajov klientov spoločnosti. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov klientov spoločnosti pred nezákonnými formami spracúvania.

Tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania a uchovávania osobných údajov realizované spoločnosťou ORINK Slovakia s.r.o.:


Dôvod spracúvania osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov je zo strany spoločnosti nevyhnutné preto, aby mohla:

  - poskytovať služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje klientov, dodávateľov, obchodných

  partnerov, zamestnancov a ďalších osôb,

  - plniť zákonné a zmluvné povinnosti,

  - chrániť oprávnené záujmy spoločnosti, klientov a iných osôb.


Pravidlá pri získavaní a správe osobných údajov.

  - prístup k získaným osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú povinné

  dodržiavať Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

  - poskytovanie osobných údajov tretím stranám sa realizuje výlučne na základe požiadaviek osobitých

  zákonov, a to najmä štátnym orgánom

  - na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a

  využívame najmodernejšie informačné technológie

  - Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred

  stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z využívania našich služieb

  - osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na

  priame marketingové účely

  - poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi

  po dobu maximálne 5 rokov od ich nadobudnutia


Spracovanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov.
Osobné údaje Dotknutej osoby sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené.


Spracovanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru.
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.


Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

  - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

  spoločnosti najmä v rozsahu: identifikačné údaje spoločnosti, identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,

  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,

  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  - opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  - likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  - likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  - blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním nás môžete kontaktovať na adrese: ORINK Slovakia s.r.o., Ludanská cesta 2, 934 05 Levice alebo na telefónnom čísle +421 918 41 81 21 alebo na e-mailovej adrese predaj@orinkslovakia.sk.


Vytvorené systémom webareal.sk
Ponúkané produkty nie sú produktmi originálnych výrobcov kancelárskej techniky. Všetky názvy a obchodné značky týchto výrobcov slúžia len pre špecifikáciu kompatibility.

ODVjO